بایگانی برچسب ها: تعبیر خواب قوچ از نظر معبران

تعبیر خواب قوچ

تعبیر خواب قوچ

تعبیر خواب قوچ از نظر معبران تعبیر خواب قوچ آنلی بیتون درباره دیدن قوچ در خواب می گوید: ۱ـ اگر در خواب دیدید قوچی شما را تعقیب می کند ، نشانه آن است که زندگی شما را بدبختی تهدید خواهدکرد. تعبیر چرا کردن قوچ در خواب ۲ـ اگر خواب ببینید قوچی به آرامی مشغول چرا کردن است ، به این معنا است که دوستان بانفوذ و قدرتمند به نفع شما بیشترین تلاش را خواهند کرد . تعبیر خواب قوچ به روایت منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر دیدن قوچ در خواب دیدن قوچ در رویاهای م...

ادامه مطلب