بایگانی برچسب ها: تعبیر خواب رقصیدن زنان

تعبیر خواب رقص

تعبیر خواب رقص

تعبیر خواب رقصیدن تعبیر خواب رقص محمدبن سیرین گوید: تعبیر رقصیدن غم و اندوه می‌باشد، بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر رقصیدن برای مرد خلاصی از زندان می‌باشد، مخصوصاً اگر در حین رقص پایش در بند باشد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: رقاص و رقص در خواب، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت می‌باشد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: رقص در خواب اگر به معنای پای کوفتن باشد خوب نیست واگر فقط حرکت دست باشد طلب کردن و خواستن است و احساس نیاز است به دیگران اما نه...

ادامه مطلب