بایگانی برچسب ها: اسلحه

تعبیر خواب اسلحه

تعبیر خواب اسلحه

تعبیر خواب اسلحه تعبیر خواب اسلحه به روايت یوسف نبی علیه السلام یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن شمشیر کارد وسلاح قوت بوی رسد. تعبیر خواب اسلحه به روایت لیلا برایت لیلا برایت می گوید: دیدن اسلحه در خواب، علامت آن است که به جنس مخالف دل می بندید. اگر در خواب با اسلحه شلیک کردید، علامت آن است که به خاطر انجام کارى بسیار ناراحت مى شوید. تعبیر خواب اسلحه به روایت آنلی بیتون آنلی بیتون می گوید: ۱ـ دیدن اسلحه در خواب ، نشانه رنج و اندوه اس...

ادامه مطلب