بایگانی برچسب ها: اتوبوس

تعبیر خواب اتوبوس

تعبیر خواب اتوبوس

تعبیر خواب اتوبوس سوار شدن تعبیر خواب اتوبوس آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید سوار بر اتوبوس از خیابان‌ها می‌گذرید، علامت آن است که وعده‌هایی احمقانه به خود خواهید داد. با دوستان خود نیز اختلاف پیدا می‌کنید. دیدن اتوبوس در خواب، نشانه آن است که فردی می‌خواهد دردسر برایتان فراهم کند. تعبیر خواب ایستگاه اتوبوس اگر خواب ببینید منتظر اتوبوس ایستاده اید به معنای وجود یک مانع موقتی بر سر راه رسیدن به اهدافتان است. اگر خواب ببینید در ا...

ادامه مطلب