به ام بی فیلم خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱
کیش خوب همانند فوتبال خوب است، حرف نمی زند ، عمل می کند.

 

ساماندهی

خانه » دانلود فیلم و سریال » تعبیر خواب گوشت خام

تعبیر خواب گوشت خام

تعبیر خواب گوشت خام

تعبیر خواب گوشت امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای خوردن گوشت جانوران عبارتند از: مال و اموال , ارث و میراث , ثروتمندی , مصیبت

تعبیر خواب گوشت یوسف نبی (ع)

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن گوشت خام کمی اندیشه باشد , دیدن گوشت پخته خوب است , دیدن گوشت فربه مال و میراث بود , دیدن گوشت لاغر غم و اندوه باشد , دیدن خوردن گوشت عزت و دولت باشد.

تعبیر خواب گوشت محمدبن سيرين

محمدبن سيرين گويد: ديدن گوشت پخته درخواب بهتر ازخام است يا كباب. اگر بيند گوشت گوسفند پخته مي خورد، دليل كه به قدر آن مال يابد به زحمت. اگر بيند كبابي از گوشت گاو مي خورد يا از اسب، دليل منفعت است از پادشاه. ديدن گوشت ها به خواب هر چند كه پخته تر بيند، دليل است كه مال آسان تر بدست آيد و آن چه خام خوردند، دليل بر مالي است كه به زحمت بدست آيد. و خريدن و فروختن گوشت درخواب، بد بود.

تعبیر خواب گوشت حضرت دانیال (ع)

حضرت دانیال (ع) می فرماید : تعبیر خواب خوردن گوشت بدن خود ، مال است.

تعبیر خواب گوشت براهيم كرماني

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه گوشت اشتر ميخورد، دليل كه مال يتيمي خورد به رنجوري.
اگر بيند كه گوشت پرستو مي خورد، دليل بر مال اندك است.
اگر بيند كه گوشت بز مي خورد، دليل بر بيماري است و مصيبت.
اگر بيند كه گوشت بط مي خورد، دليل مال است.
اگر بيند كه گوشت پلنگ مي خورد، دليل كه درحرب نام آور شود.
اگر ديد كه گوشت گنجشك مي خورد، دليل كه مال فرزند خورد.
اگر بيند كه گوشت بوزينه مي خورد، رنجور شود.
اگر ديد كه گوشت فيل مي خورد، دليل كه از قبل پادشاه مال يابد.
اگر بيند كه گوشت چكاوك ميخورد، دليل است كه مال دزديده خورد.
اگر بيند كه گوشت چكاوك مي خورد، دليل كه مال بسيار يابد.
اگر بيند كه گوشت خرگوش مي خورد، دليل كه از زنان ميراث يابد.
اگر ديد كه گوشت خرچنگ مي خورد دليل كه از زنان مال حاصل كند.
اگر بيند كه گوشت دراج مي خورد، دليل كه مال زني بستاند.
اگر بيند كه گوشت راسو مي خورد، دليل است مال دزديده خورد.
اگر گوشت روباه مي خورد، دليل بيماري و ترس است.
اگر بيند كه گوشت زاغ مي خورد، دليل كه مال مردي فاسق خورد.
اگر بيند كه گوشت سوسمار مي خورد، دليل كه زحمت يابد.
اگر گوشت سار مي خورد، دليل كه از مسافري راحت يابد.
اگر بيندكه گوشت سگ مي خورد، دليل كه بردشمن ظفريابد.
اگر ديد گوشت سيمرغ مي خورد، دليل كه از بزرگي راحت يابد.
اگر بيند كه گوشت شاهن مي خورد، دليل است از ستمكاري راحت يابد.
اگر بيند گوشت بره مي خورد، دليل كه با گمراهي پيوندد.
اگر ديد گوشت شير ميخورد، دليل است از سلطاني منفعت يابد.
اگر بيند گوشت طاووس مي خورد، دليل كه مال تمام يابد.
اگر بيند گوشت طوطي مي خورد، دليل است علم آموزد اما او را سود ندارد.
اگر بيند گوشت قمري ميخورد، دليل كه از زني خوبروي راحت بيند.
اگر گوشت گاو يا گاوميش مي خورد، دليل منفعت است.
اگر گوشت گاو كوهي ميخورد، دليل است مال زن يا كنيزك بستاند و گوشت كبوتر همين دليل است.
اگر گوشت گربه مي خورد، دليل است از سفر دور مال حاصل كند.
اگر بيند گوشت لاك پشت مي خورد، دليل كه از عالمي علم آموزد.
اگر گوشت كفتار ميخورد، دليل كه پيرزني به او جادو كند.
اگر بيند گوشت ماهي مي خورد دليل كه مال فراوان بدست آورد.
اگر بيند گوشت ماكيان مي خورد، دليل است مال كنيزك و خادم خورد.
اگر بيند گوشت مرغ آبي مي خورد، دليل كه بزرگي و ولايت يابد.
اگر گوشت نهنگ مي خورد، دليل كه بلائي به وي رسد.
اگر بيند گوشت هدهد مي خورد، دليل كه مال زيرك خورد.
اگر گوشت هماي مي خورد، دليل كه از پادشاه راحت يابد.

تعبیر خواب گوشت آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید : اگر زنی گوشت خام در خواب ببیند، علامت آن است که برای رسیدن به اهداف خود با دلسردی روبرو خواهد شد.
اما اگر در خواب گوشت پخته ببیند، علامت آن است که دیگران به آنچه او دوست می‌دارد، دست خواهند یافت.

منبع:تعبیر خواب گوشت خام

تعبیر خواب گوشت خام

باکس دانلود
باکس تبلیغات

راهنما

در صورت خرابی لینک های دانلود خواهشمندیم در اسرع وقت از بخش نظرات ما را مطلع سازید

ورود به بخش دانلود زیرنویس فارسی

آموزش دانلود زیرنویس فارسی

آموزش سوئیچ دو زبان فارسی و انگلیسی در فیلم های دوبله

معادله را حل کنید *

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "ام بی فیلم " محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود. | طراحی شده توسط پارس تمز